måndag 15 mars 2010

Folkmord (definition)

I den rätt förvirrade debatt som förts några dagar runt svenska riksdagens uttalande om folkmordet på armenier 1915, kan det finnas anledning att titta på den definition som FNs folkmordskonvention anger.

"Artikel II
I denna konvention förstås med folkmord envar av följande gärningar förövad i avsikt att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp såsom sådan nämligen,
a) att döda medlemmar av gruppen;
b) att tillfoga medlemmar av gruppen svår kroppslig eller själslig skada;
c) att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor, som äro avsedda att medföra dess fysiska undergång helt eller delvis;
d) att genomföra åtgärder, som äro avsedda att förhindra födelser inom gruppen;
e) att med våld överföra barn från gruppen till annan grupp."

Kursiveringarna är mina. Det handlar således inte alls bara om faktiskt dödande. Var och en av de angivna gärningarna räcker för att det ska handla om folkmord. Och det räcker också med att delvis genomföra någon av angivna gärningar. Men, visst är det enklare med hemmasnickrade definitioner av typen: "Det förstår man väl vad folkmord är."

Inga kommentarer: